Medlem av Norgeseliten logo

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER I FORBRUKERFORHOLD FOR MIKALSEN INSTALLASJON AS

 1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bustadoppføringslovens § 1 (1). For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder Mikalsen Installasjon AS sine alminnelige leveringsbetingelser i næringsforhold, som er tilgjengelig på nettsiden www.mikalseninst.no. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra Leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.

 1. Definisjoner

Tjenesten: Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell.

Varer: Utstyr og materiell som selges fra Leverandøren.

 Leveransen: Utførelse av tjenester og/eller levering av varer.

 1. Avtaleforholdet

Leverandørens alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven. Ved påbegynt levering anses avtale for inngått.

 1. Pris

Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil forbruker bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Eventuelle utlegg og godtgjørelser kommer i tillegg. Samtlige priser oppgis eksklusiv merverdiavgift som dermed faktureres etter gjeldende sats, med mindre det fremkommer skriftlig at merverdiavgift er inklusiv. Dersom det er avtalt særskilt pris, har leverandøren rett til å endre den avtalte prisen tilsvarende dokumenterte endringer i toll, avgifter, andre offentlige reguleringer, prisøkning fra underleverandør, herunder som følge av valutaendringer.

 1. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 14 dager fra påkrav om betaling er sendt. Når kravet ikke innfris ved forfall kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av varer og/eller tjenester, har leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Forbrukeren kan ikke motregne leverandørens krav med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre leveranser. Dersom oppgjør ved salg av varer skal finne sted ved utstedelse av faktura, kan leverandøren kreve et rimelig fakturagebyr.

 1. Salgspant

Leverandøren har salgspant i leverte varer og utstyr inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut.

 1. Tjenester

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. Dersom det er avtalt fast pris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.

 1. Kjøperens forsinkelse

Forsinkelser som skyldes forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. Ved vesentlig forsinkelse fra forbrukerens side, og forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del fakturere forbrukeren for de påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. 

 1. Reklamasjon

Forbrukeren må gi melding til leverandøren om eventuelle mangler ved leveransen innen rimelig tid. Dersom slik melding (reklamasjon) ikke gis senest innen to måneder etter at forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende. Forbrukeren plikter å legge til rette for at reklamasjonsarbeider kan utbedres rasjonelt og uten unødig opphold. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27, bustadoppføringslovens § 30 og håndverkertjenesteloven § 22.

 1. Ansvar for skade på andre ting enn leveransen

Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Leverandørens erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 10 ganger kontraktsverdien. Kunden er ansvarlig for tilgang til arbeidssted, og Leverandøren påtar seg intet ansvar for økonomisk tap for følgeskader dersom nøkler eller tilsvarende kommer bort. Ved bruk av systemnøkkel mv anbefaler Leverandøren Kunden om enten selv å håndtere nøkkel eller tegne forsikringer mot tap av slike nøkler.

 1. Force majeure (fritaksgrunner)

Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning. Leverandøren har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører. Leverandøren skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger.

This site uses cookies. For more information click here.